• June 3, 2021

สารคดีสัตว์โลก

สารคดีสัตว์โลก ช้าง (ELEPHANT)แสนรู้ สารคดีสัตว์ ช้างเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ โดยปัจจุบันนั้นมีการรับรองอยู่ 3 สปีซีส์ คือ ช้างป่าแอฟริกา ช้างแอฟริกา ช้างเอเชีย  เป็นสัตว์ป่าที่ยังไม่มีการสูญพันธ์ และได้รับการดุแลอนุรักษ์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีหลายกลุ่มที่สูญหายไปแล้ว เช่น ช้างแมมมอธ และช้างงาตรง  ลักษณะเด่นของช้างนั้นก็คือ งวงช้าง งา  หูที่มีขนาดใหญ่ตามขนาดตัว ขาใหญ่ และผิวหนังที่ค่อนข้างหนามากทีเดียว งานั้นเป็นเสมือนฟันของช้าง เป็นวัตถุทั้งอาวุธและเครื่องมือสำหรับการเคลื่อนย้ายวัตถุ เช่นเดียวกันกับหูที่มีหน้าที่คงอุณหภูมิให้คงที สารคดีสัตว์โลก ใช้ในการสื่อสารมากกว่าส่วนมาก สหภาพระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ทางธรรมชาตินั้นจัดช้างที่อยู่ในแอฟริกาเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ และสายพันธุ์เอเชียนั้นเป็นชนิดเดียวที่ใกล้สูญพันธุ์  โดยในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีการคุกคามช้างป่าเป็นอย่างมาก เพื่อทำการค้าทางธุรกิจ คือ การค้างาช้าง จึงเป็นการค้าที่รุนแรงมากนำพามาซึ่งการสูญเสียสัตว์ป่า และการกระทำเช่นนี้ก็ทำให้ผิดต่อกกหมาย แต่ก็ยังคนที่ชอบล่าสัตว์ป่าอยู่เรื่อย ๆ  อีกทั้งยังเป็นภัยคุกคามช้างป่าอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นในการขัดผลประโยชน์ของคนที่อาศัยอยู่พื้นที่แถวนั้น  ทำให้ระบบนิเวศได้รับผลกระทบโดยตรง สารคดีสัตว์โลก ช้างต่างสายพันธ์ สารคดีสัตว์โลกในช้าง แต่ละสายพันธุ์สามารถเกิดลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ได้ เนื่องจากช้างทั้งสองสายพันธ์จะมาเจอกันได้ก็ต่อเมื่อมีการอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน หรือพื้นที่เดียวกันแต่ส่วนมากการผสมพันธ์ข้ามสายนี้เกิดขึ้นได้น้อยมาก  เพราะภูมิปะเทสที่แตกต่างกันออกไปจึงลดโอกาสที่จะผสมข่ามสปีซีส์ ได้ยากกว่าสายพันธ์เดียวกัน กลุ่มของช้างที่ได้จับมาเพื่อการรักษาดูแลของศูนย์สัตว์ป่านั้นยังไม่สามารถว่าเป็นสายพันธ์ได้บ้าง เพราะลักษณะรูปร่างค่อยข้างแยกออกได้ยาก การสื่อสารช้างนั้นจะใช้เสียงร้องในการสื่อสารกัน มีเสียงที่ดังเหมือนกันกับเสียงแตรที่ดังมาก…

Read More